Advertisement

เป็นเกียรติเหลือเกินที่ทางเราสาวสาวสาวได้ชักภาพร่วมกับสองนายแบบยุคบุกเบิกค่ะ #นางกล ่าวของนางกันเอง #ทางเราปลาบปล ื้ม #กราบพ ี่ฉอดอีกครั้ง #ช ื่นชมพี่เสมอค่ะ

@yossiebistro 11